School Prayer

Om Shanti

Gururbrahma, Gururvishnu, Gururdevo maheshwarah,
Guruh Sakshata parbrahma tasmai Shri Gurave namah,
Hey Hansavahini, gyan dayini, amba vimal mati de amba…………….

Jag sirmaur banaye Bharat, woh bal vikarama de. Woh Bal…….
Sahas, sheel hridaya men bhar de, Jiwan tyag tapomaya kar de,

Sahanshakti sneha ka bhar de, swabhiman bhar de, swabhiman bhar de.……..
Hey hansavahini, Gyan dayini, Amba vimal mati de Amba………….
Lava, Kusha, Dhruva, Prahlad bane hum, Manavata ka tras haren hum,……..
Sita, Savitri, Durga man phir ghar-ghar bhar de, phir ghar……..
Hey hansa vahini, gyan dayini, Amba vimal mati de, Amba…….

National Anthem

“Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He
Bharat Bhagya Vidhata
Punjab Sindh Gujarat Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachal Yamuna Ganga
Ucchala Jaladhi Taranga
Tuva Shubha Name Jage
Tuva Shubha Ashisha Mange
Gahe Tuva Jaya Gatha
Jan Gan Mangaldayak Jay He
Bharat Bhagya Vidhata
Jaye He ! Jaye He ! Jaye He !
Jaye, Jaye, Jaye, Jaye He”

Monday the 17th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.